Εμπορικό Δίκαιο

 • Εμπορικές Συμβάσεις
 • Νομική Υποστήριξη Συμβάσεων στο πλαίσιο Διεθνών Διοργανώσεων
 • Δίκαιο Εταιρειών και Επιχειρήσεων
 • Ασφάλειες – Αντασφάλειες
 • Διαιτησία
 • Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
 • Επισφαλείς Απατήσεις
 • Εταιρικό Δίκαιο
  • Νομικοί Έλεγχοι Α.Ε, ΑΕΓΑ,
 • Μεταφορές
 • Τροχαία

Αστικό Δίκαιο

 • Αδικοπραξία
 • Εμπράγματο
 • Εργατικό – Εργατικά Ατυχήματα
 • Κληρονομικά
 • Μισθωτικά
 • Οικογενειακό
 • Προστασία Καταναλωτή
 • Σωματεία

Διοικητικό Δίκαιο

 • Αστική Ευθύνη Δημοσίου ν.π.δ.δ
 • Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Αλλοδαπής
 • Συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς